Stan Oczyszczalni

W dniu dzisiejszym oczyszczalnia pracuje bezawaryjnie.

 

 
Zegar - Kalendarz
Ścieki oczyszczone

 

 

 
wprowadzanie w błąd

O G Ł O S Z E N I E !!

W związku z pojawiającymi się systematycznie od pewnego czasu na terenie gminy Stryszów ulotkami w formie KOMUNIKATU, dotyczącymi wywozu przez mieszkańców nieczystości ciekłych z budynków nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej...

O G Ł O S Z E N I E !!!

 

 

 

            W związku z pojawiającymi się systematycznie od pewnego czasu na terenie gminy Stryszów ulotkami w formie KOMUNIKATU, dotyczącymi wywozu przez mieszkańców nieczystości ciekłych z budynków nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej

 

I N F O R M U J Ę ,

 

                             że jest to wprowadzanie w błąd i manipulacja !!!

 

         Obowiązek podpisywania umów wynika z uregulowań prawnych, szczególnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391)

 

P O D K R E Ś L A M

 

Osoby podpisujące umowy na wywóz nieczystości ciekłych będą obciążane przez przedsiębiorstwo świadczące usługi w tym zakresie, wyłącznie kosztami wywożonych ścieków, a nie ryczałtowymi opłatami miesięcznymi.

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                         mgr Jan Wacławski