Stan Oczyszczalni

W dniu dzisiejszym oczyszczalnia pracuje bezawaryjnie.

 

 
Zegar - Kalendarz
Ścieki oczyszczone

 

 

 
Zmiana obowiązujących taryf od 1 stycznia 2016r.

UCHWAŁA Nr XI/90/2015 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stryszów.  - link do BIP.

 

 

UCHWAŁA Nr XI/90/2015 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stryszów.

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  

Data utworzenia2015-12-11 
Numer aktu90 
Akt prawa miejscowegoTAK 
Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz
art. 24 ust. 1, ust. 5, ust. 6 i ust. 10 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2015 r.,  
poz. 139), na wniosek Stryszowskiego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Środowisko” Spółka z o. o.

Rada Gminy w Stryszowie

uchwala,

 co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Stryszowskiego Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Środowisko” Spółka z o. o. w Stryszowie na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1.Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Stryszów do 1 m3 dostarczonej wody dla:

a/ grupy taryfowej I dla gospodarstw domowych w wysokości 3,62 zł. + należny podatek VAT,

b/ dla grupy taryfowej II pozostali odbiorcy w wysokości 2,22 zł. + należny podatek VAT.

2. Ustala się dopłatę z budżetu gminy Stryszów do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla:

a) grupy taryfowej I dla gospodarstw domowych w wysokości 3,89 zł + należny podatek VAT,

b) grupy taryfowej II pozostali odbiorcy w wysokości 3,34 zł. + należny podatek VAT.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

                                                                                              ZAŁĄCZNIK
                                                                                                                              do Uchwały Nr XI/90/2015
                                                                                                                             Rady Gminy w Stryszowie
                                                                                                                             z  dnia 11 grudnia 2015 r. 

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW STRYSZOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO - KANALIZACYJNEGO „ŚRODOWISKO” SPÓŁKA z o.o. w Stryszowie

1. Informacje ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Stryszów  na okres 12 miesięcy:
od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 07 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz.858 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa
z dnia 28 czerwca  2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz. U. Nr 127, poz.886), zwane dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Środowisko” Spółka z o.o. w Stryszowie.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Środowisko” Spółka z o. o.
w Stryszowie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszów. Działalność ta prowadzona jest na podstawie

Regulaminu - Uchwały Nr V/25/2007 Rady Gminy w Stryszowie  z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 779, poz. 5125).

Działalność Spółki polega na:

1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowaniu,         uzdatnianiu i dostarczaniu wody  odbiorcom za pomocą urządzeń wodociągowych,

2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: przyjmowaniu, oczyszczaniu i odprowadzaniu  ścieków dostarczonych przez usługobiorców za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

Ścieki z terenu gminy dostarczane są do oczyszczalni ścieków w Stryszowie obsługiwanej przez Spółkę. Zasady działania oraz jakość świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określa Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Stryszów, umowy zawarte
z odbiorcami usług oraz przepisy prawne dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgłoszone przez odbiorców usług awarie usuwane są bezzwłocznie, a dostawy wody i odbiór ścieków realizowane są w sposób ciągły i niezawodny.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

 

 

 

Lp.

 

 Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

 

1

 

 2

 

 3

 

1.

 

 Zaopatrzenie w wodę

 

1.1

 

Grupa I

Gospodarstwa domowe

 Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych pobierający wodę na cele socjalno – bytowe rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy

1.2.

 

Grupa II

Pozostali odbiorcy

 

Pozostali odbiorcy  (z wyjątkiem prowadzących  działalność gospodarczą w nie wyodrębnionym obiekcie – w budynku mieszkalnym wyposażonym w jeden  wodomierz) rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy głównych, odbiorcy wody rozliczani za ilość wody pobranej
z hydrantu, Gmina rozliczana za ilość wody pobranej przez jednostki straży pożarnej.

 

2.

 

Odprowadzanie ścieków

 

2.1

 

Grupa I

Gospodarstwa domowe

 

 Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w budynkach lub rozliczani na podstawie normatywu. Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych nie korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w budynkach lub rozliczani na podstawie normatywu.

 

2.2

 

Grupa II

Pozostali odbiorcy

 

 Pozostali odbiorcy wprowadzający ścieki do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie ilości zużytej wody, ustalonej w oparciu o wskazania wodomierzy głównych (z wyjątkiem prowadzących  działalność gospodarczą w nie wyodrębnionym obiekcie – w budynku mieszkalnym wyposażonym w jeden  wodomierz) lub rozliczani na podstawie normatywu.

 

    

 

 

 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania:

1) cena - wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody i/lub dostarczonych ścieków,

2) stawka opłaty abonamentowej - niezależnej od ilości dostarczonej wody i/lub odebranych ścieków,  płaconej przez odbiorcę za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody i lub/ odebranych ścieków ( lub też jego całkowitego braku), wyrażona w złotych
za 1 miesiąc.

Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z Rozporządzeniem dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami.

 

 

 

3)         Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

 

Taryfowe grupy odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

Grupa I

Gospodarstwa domowe

Cena za dostarczoną wodę

8,32

 zł/ m³

Grupa II

Pozostali odbiorcy

Cena za dostarczoną wodę

8,32

zł/ m³

 

 

 

 

4)         Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki:

 

Taryfowe grupy odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

Grupa I

Gospodarstwa domowe

Cena za odprowadzone ścieki

9,29

 zł/ m³

Grupa II

Pozostali odbiorcy

Cena za odprowadzone ścieki

9,29

zł/ m³

 

5) Wysokość stawek opłaty abonamentowej  dla wszystkich  grup odbiorców – 7,00 zł.

5.    Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy, Rozporządzenia, Regulaminu i Umowy.

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

Opłata abonamentowa podlega wpłacie także w przypadku braku poboru wody lub odprowadzania ścieków od poszczególnych odbiorców usług.

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach za dostarczoną wodę wyraża wielkość w jednostkach pieniężnych za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych, usługę odczytu wodomierza i rozliczenia należności.

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach za odprowadzone ścieki wyraża wielkość
w jednostkach pieniężnych za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych.

Ilość dostarczonej do odbiorcy wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza, a w przypadku jego braku na podstawie rozporządzenia w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Także na podstawie wskazań wodomierza a w przypadku jego braku na podstawie rozporządzenia sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ustala się ilość odebranych ścieków jako równą ilości dostarczonej wody.

Ilość ścieków w przypadku zainstalowania przez odbiorcę urządzenia pomiarowego ustala się na podstawie wskazań tego urządzenia.

W przypadku niesprawności wodomierza, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody
w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie
o ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenie pomiarowe.

Odbiorcy dokonujący przyłączenia do urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego ponoszą opłaty określone w taryfie na podstawie sporządzonych protokołów z ich odbioru.

           

 

6. Standardy jakościowe obsługi usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy
w Stryszowie w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.